สำนักงบประมาณ
ด้วยขณะนี้มีการปรับปรุงระบบงาน อาจทำให้บางระบบทำงานได้ไม่ครบถ้วน. ขออภัยในความไม่สะดวก
ติดต่อ


ข้อมูลที่น่าสนใจ

ปฏิทินงบประมาณ - ตามมติครม. ๑๕ ตค. ๕๖ ราคามาตรฐาน รายการอนุมัติ ค่า K คู่มือ เอกสาร บทความ วารสารการงบประมาณ กฎหมายและระเบียบ
ระบบงาน
วิธีการใช้ระบบ e-Budgeting
  1. สามารถทำงานได้ทุกที่ (ที่ทำงานและบ้าน) ที่มีการเชื่อมต่อ Internet
  2. ก่อนเข้าใช้งานระบบ e-budgeting ต้องติดตั้งระบบโดยการ เพิ่ม Trust site ก่อน Login โดย
    - เข้า Internet Explorer (IE) >> เมนู >> Tools >>Internet options >> Security >> Trusted sites >>
      กดปุ่ม sites >>และ Key ในช่องว่าง : https://122.155.222.112
    - กดปุ่ม Add กดปุ่ม Close และ Settings : Initialize and script Controls not marked---
      เลือก Enable และกดปุ่ม OK

บริการและระบบสนับสนุน ภายในสำนักงบประมาณ

ข่าวสารสำนักงบประมาณ
e-Mail สำนักงบประมาณ e-Mail กลางภารัฐ